Lungsilicos: symptom, behandling, problem med arbetskunskap

Symptom

Lungernas silikos anses vara en av de vanligaste och mest allvarliga formerna av pneumokonios. Förekomsten av denna sjukdom beror på långvarig inandning av damm innehållande kiseldioxid. Dessutom kan debuten av denna patologi utvecklas inte bara under kontakt med damm, utan även efter tiden.

Den vanligaste silikosen bland arbetare inom gruvindustrin, maskinteknik, metallbearbetning och keramikindustrin.

Orsaker och utvecklingsmekanismer

Dammens verkningsmekanism på kroppen har länge försökt att förklara, med hänsyn till dammtypen, dess kemiska och fysikaliska egenskaper. Tidigare har många teorier om uppkomsten av silikos diskuterats, men ingen av dem har funnit en fullständig vetenskaplig underbyggnad. Enligt moderna begrepp i sjukdomsutvecklingen spelas huvudrollen av immunförsvar.

Damminnehållande kiseloxid, som kommer in i andningsorganen, deponeras på slemhinnorna. Dessutom aspireras endast partiklar med mindre än 10 mikron, och de mest aggressiva bland dem är ännu mindre - från 0,5 till 5 mikron. Vid långvarig kontakt med dammig luft kan den:

 • ackumuleras i alveolerna;
 • tränga in i lymfkärlen och noderna.

Detta uppfattas av kroppen som penetration av en främmande kropp från utsidan, vilket medför vissa skyddande reaktioner.

 • I det första steget aktiveras makrofager och dammpartiklar fagocytiseras.
 • Följaktligen växlar kiseldioxid med proteiner och celllipoproteiner, vilket leder till skador på organellerna och döden.
 • Dammpartiklarna, återigen fria, fagocytoseras av nya makrofager.

Så mjölksyra och andra sönderdelningsprodukter ackumuleras i lungvävnaden. Detta startar processen med kollagen syntes, vilket ytterligare leder till utvecklingen av fibros.

Dessutom leder den konstanta irritationen av dammpartiklar av receptoranordningen i slemhinnan i luftvägarna till dess atrofi, utvecklingen av bronkit och emfysem.

Kliniska manifestationer

Den kliniska bilden av silikos kännetecknas av en viss brist på subjektiva och objektiva tecken. Det är orsakat av närvaron av emfysem och den inflammatoriska processen i bronkierna. Ofta identifieras klagomål endast med aktiv fråga och är inte specifika.

Tidiga manifestationer av silikos är symptom som kan åtföljas av kronisk lungsjukdom:

Den senare kan ha formen av stickningar, obehag eller tvång under axelklingorna, vilket orsakas av involveringen i pleurans patologiska process och bildandet av vidhäftningar.

I de första stadierna av sjukdomen är andnöd mer förknippad med bronkit och emfysem, och i sin frånvaro förefaller det bara med betydande fysisk ansträngning. När den patologiska processen fortskrider, förvärras fibros av lungvävnaden, och dyspné kan störa en person i vila.

Hosta hos patienter med silikos är förknippad med irritation av luftvägarna i luftvägarna. Det kan vara instabilt torrt eller med skarpt sputum. Hos vissa patienter med host utsöndras purulent sputum. Detta indikerar utvecklingen av kronisk bronkit eller bronkiektas.

Det bör noteras att de kliniska manifestationerna av silikos inte alltid motsvarar förändringar i lungorna, vilka detekteras genom röntgenundersökning.

Steg av silikos

Enligt radiologiska och kliniska data finns tre stadier av sjukdomen:

 1. I sjukdomens första skede är patientens allmänna hälsotillstånd tillfredsställande, en liten host sällan bekymmer, stickningar i bröstet, dyspné är inte uttalad eller minimal. Under undersökningen kan boxas slagljud detekteras ovanför lungans nedre sida, försvagad eller hård andning med tillfälliga torra raler. Under denna period framträder tecken på fibros och emfysem i röntgenbilden på undersidan av bröstet.
 2. Den andra etappen kännetecknas av mer uttalade symtom. Andnöd ökar, vilket sker nu med liten ansträngning, bröstsmärtor ökar, och visköst sputum kan separeras vid hosta. Objektivt uppvisar patienten tecken på emfysem med begränsad rörlighet i lungornas nedre kanter och områden med försvagad andning som alternerar med hårda. Hos sådana patienter detekteras en restriktiv typ av andningssvikt genom spirografi.
 3. I det tredje steget detekteras uttalad fibros i lungorna, svåra andningssvikt med dyspné i vila och lunghjärtat utvecklas. Sådana patienter är oroliga för intensiv bröstsmärta, hosta med sputum, astmaattacker. När auskultation i lungorna lyssnade på försvagad, ibland svår andning med torra och fuktiga rågor samt pleural friktionsbuller.

Komplikationer av silikos

Förloppet av silikos kan förvärras av följande patologiska tillstånd:

 1. Kronisk bronkit (medföljande både milda och svåra former av silikos).
 2. Tuberkulos (frekvent och svår komplikation, svår att behandla).
 3. Bronkial astma
 4. Spontan pneumotorax.
 5. Lunghjärtat.
 6. Reumatoid artrit.
 7. Systemiska sjukdomar i bindväv.

Funktioner av sjukdomen

Silikos är en sjukdom som kan ha olika kursalternativ beroende på arbetsförhållanden, dammfaktorns aggressivitet, hur länge dess effekt på kroppen är, liksom formen av fibros och förekomsten av komplikationer. Av särskild betydelse är den individuella predispositionen och tillståndet i övre luftvägarna vid tidpunkten för kontakt med damm.

I klinisk praxis är det vanligt att isolera långsamt progressiv, snabbt progressiv och sen silikos.

 1. I den första varianten av sjukdomen varar övergången från stadium till stadium i årtionden (vanligtvis är det interstitiellt fibros).
 2. Det andra alternativet utvecklas mycket snabbare - den patologiska processen försenas i ett steg i ca 5 år (nodulär fibros).
 3. Den sena versionen av silikos kan uppstå om 10-20 år av relativt kort kontakt (cirka 5 år) med kvartsdamm efter exponering för provokationsfaktorer (svår lunginflammation, tuberkulos).

Principer för behandling

Huvudanvisningarna vid behandling av silikos är:

 • upphörande av kontakt med irritationsmedel
 • minskar mängden dammsubstanser i lungorna;
 • avlägsna damm från kroppen;
 • fibrosinhibering;
 • förbättring av lungventilation och lokal blodcirkulation.

Behandlingen ska ha ett integrerat tillvägagångssätt och samtidigt ta hänsyn till patienternas allvarlighetsgrad, svårighetsgraden av sjukdomens manifestationer och förekomst av komplikationer. I sistnämnda fall beror taktiken för patienthanteringen på det villkor som komplicerat kursen av silikos:

 • tuberkulos föreskrivs anti-TB-läkemedel;
 • för smittsamma komplikationer - antibiotika
 • med utveckling av reumatoid artrit - cytostatika etc.

Det finns ingen specifik behandling som kan stoppa fibros med silikos. En viss effekt kan dock uppnås med hjälp av:

 • fysioterapi tekniker (alkalisk inhalation, UHF, UV);
 • Spa behandling (i de första stadierna av sjukdomen);
 • fysisk terapi övningar.

För att öka det totala motståndet rekommenderas sådana patienter full nutrition och tar vitaminer.

Handikappsundersökning

Lösningen av frågan om arbetsförmåga hos patienter med silikos är en ganska svår fråga. Detta tar hänsyn till sjukdomsfasen, formen av fibros, speciellt dess kurs, närvaron och svårighetsgraden av funktionsstörningar och komplikationer.

 • Patienter med silikos 1-steg kan fortsätta att fungera på samma plats om sjukdomen utvecklats 15 eller flera år efter att dammkontakt började. Och samtidigt fann de en interstitiell form av silikos utan tecken på andnings- och hjärtsvikt.
 • Personer med en interstitiell form av stadium 1 sjukdom, som utvecklats med en liten dammig upplevelse (mindre än 15 år) och en nodulär form av silikos bör överföras till arbete som inte är relaterat till exponering för damm.
 • Om den fibrösa processen med stadium 1-silikos har svåra komplikationer kan sådana patienter anses vara inaktiverade.
 • Alla patienter med fas 2 av silikos, oavsett form och kurs, arbetar under skadliga förhållanden är kontraindicerade.
 • När sjukdomen passerar till etapp 3 är patienter vanligtvis inte kan arbeta och behöver konstant omvårdnad.

förebyggande

Grunden för förebyggande av silikos är den maximala avhängningen av luftmiljön i industrilokaler och skyddet av personalen mot skadliga effekter av kvartsdamm. För detta har en hel uppsättning tekniska åtgärder utvecklats:

 • mekanisering av produktionsprocessen
 • användning av fjärrkontrollen;
 • användningen av olika vätmedel för dammfall;
 • effektivt ventilationssystem;
 • förekomsten av dammsamlare;
 • Använd personlig skyddsutrustning (speciella kostymer med ren luft, andningsskydd).

För tidig upptäckt av de första faserna av silikos utför sådana företag medicinska undersökningar med en frekvens av 1 gång per år.

slutsats

Silikos är en av de sjukdomar som minskar varaktigheten och minskar patienternas livskvalitet. Men inte alla har samma kurs. Dess kurs och benägenhet till progression bestäms av många faktorer, inklusive förekomsten av komplikationer. Endast den tidiga upphörandet av kontakt med damm och tidig implementering av terapeutiska och förebyggande åtgärder kan lindra sjukdomen hos sådana patienter.

silikos

Lungsilicos är ett patologiskt tillstånd som orsakas av långvarig exponering av kiseldioxidstoft till andningsorganen i människan. Denna patologiska effekt leder till spridningen av bindväv och bildandet av knölar i lungvävnaden.

Denna patologi utvecklas endast under långvarig exponering - i flera årtionden. Vanligtvis arbetar arbetare inom gruvindustrin, slipindustrin och företrädare för andra yrken i samband med dammigt arbete av denna patologi. Dessutom diagnostiseras patologi ofta efter 20 eller fler års arbete i sådana företag, liksom efter att en person går i pension.

skäl

Silikos är en form av pneumokonios. Sjukdomen utvecklas gradvis - när partiklar av kiseldamm kommer in i lungorna, griper makrofager (komponenter i det mänskliga immunsystemet) dem och utsöndrar de enzymer som är nödvändiga för neutralisering. Men eftersom damm är en mekanisk partikel, kan den inte neutraliseras, och istället skadar enzymerna lungvävnaden, vilket leder till tillväxten av bindväv, som ersätter alveolerna.

I den första fasen av sjukdomen har bindvävformationer utseendet på de minsta knutarna - denna patologi kallas enkel nodulär silikos. Om sjukdomen i detta skede inte behandlas förenas de enskilda fibrösa elementen i enstaka foci och den nodulära formen av sådan patologi som silikos av lungorna utvecklas.

Kort sagt är den främsta orsaken till sjukdomsprogressionen en långvarig exponering för damm som innehåller kiseldioxid i luftvägarna. Därför hör denna sjukdom till kategorin yrkessjukdomar och detekteras ofta vid professionell undersökning. Sjukdomen måste behandlas i ett tidigt skede, som med progressionen, kan det orsaka utveckling av svåra komplikationer, upp till och med andnings och hjärtsvikt (dödlig).

symptom

Sådan patologi som silikos karakteriseras av tre steg. Och på var och en av dem identifierade vissa symtom på sjukdomen. Det första steget kännetecknas av utseende av andfåddhet som uppträder hos människor under fysisk ansträngning.

Med jämna mellanrum uppmärksammar man smärtsensationer bakom brystbenet, och djupet för inträde och utgång är också störd. Andra symptom i första etappen är inte bestämda. Därför är det möjligt att identifiera patologi under denna period endast när man genomgår en fysisk undersökning.

Den andra etappen kännetecknas av följande symtom:

 • ökad dyspné (inte bara under träning, men också i vila);
 • hosta upp
 • ökade andningsrörelser.

I detta skede blir smärtan bakom brystbenet permanent, andningen blir svår, och det finns en ökning av lungens basal lymfkörtlar på radiografi.

Den tredje etappen av silikos kännetecknas av symptom som uppkomsten av agoniserande hostningsepisoder, som åtföljs av frisättning av blodig sputum, konstant bröstsmärta och utseendet av astmaattacker. Inte heller lungsymtom är inneboende i detta skede. I synnerhet är förändringar i kardiovaskulärsystemet noterade - takykardi noteras, och i senare skeden kan hjärtsvikt utvecklas. Dessutom klagar patienterna på en generell försämring av hälsan - yrsel, huvudvärk, svaghet och ökad trötthet, irritabilitet och tendens till frekventa infektionssjukdomar.

komplikationer

Om vi ​​pratar om komplikationerna av silikos är de många. Eftersom sjukdomen leder till skador på lungvävnaden och dess ersättning med bindväv, förekommer i svåra fall andningsfel. Dessutom är en komplikation av denna patologi tillägget av en sekundär infektion med utvecklingen av lunginflammation och andra inflammatoriska processer i lungorna. I det här fallet antecknar personen symptom som:

 • temperaturökning
 • andningssvårigheter
 • Närvaron av visköst sputum (ibland med föroreningar i blodet);
 • hosta och sedan våt.

Diagnos med hjälp av auscultationsmetoden gör det möjligt att bestämma fuktiga fina bubblande raler och röntgenundersökning gör det möjligt att se foci av inflammation i lungorna.

En av de frekventa komplikationerna av denna sjukdom är tuberkulos. Även komplikationer är:

 • Utseendet av tecken på bronkial astma;
 • pneumotorax;
 • utveckling av pulmonal empyema;
 • Förekomsten av andnings- och hjärtsvikt;
 • lunghypertension.

Diagnos och behandling

Framväxten av vissa andningsproblem kräver omedelbar behandling till en specialist. En läkare för diagnos av patologi undersöker sjukdomshistorien och patientens historia - fastställer närvaro av yrkesrisker. Diagnosen inkluderar också en röntgenundersökning som gör det möjligt att identifiera skador i lungvävnaden.

Dessutom kan diagnosen baseras på data från studier som bronkoskopi och ultraljud i bröstet. Och för att bekräfta diagnosen "silikos" ibland krävs en biopsi, med lungvävnad för analys.

Behandling av silikos beror på sjukdomsutvecklingsstadiet och graden av symtom. Det första och andra steget kräver ingen kirurgisk behandling - du kan klara av med konservativ terapi, som inkluderar att ta följande droger:

 • bronkodilatorer;
 • expektorantia;
 • sulfonamider;
 • antibakteriella läkemedel vid infektion av infektion;
 • anti-tuberkulos (om tuberkulos upptäcks).

Det visas också förfaranden för införande av lätta droger för att effektivt eliminera foci av lesioner - terapeutisk bronkoskopi. Dessutom innefattar behandling av silikos användning av fysioterapeutiska förfaranden.

Om tecken på sjukdomen uttalas och sjukdomen är i tredje etappen eller om komplikationer har utvecklats, vilket bekräftas genom diagnos, krävs kirurgisk behandling, som består av en organtransplantation.

Dessutom innebär behandling att man måste hålla sig till en diet, oavsett vad tecken på sjukdomen är och hur mycket det är. Korrekt näring kan förbättra kroppens skyddande egenskaper och mer effektivt hantera sjukdomen. Prognosen för patologi är gynnsam vid de inledande stadierna av dess utveckling. Vid akut kurs eller komplikationsutveckling är prognosen ogynnsam - kvaliteten minskar och personens livslängd minskar.

Hur man behandlar lungens silikos

Beskrivning och typer av lungsilicos

Kiselpartiklar eller sandkorn löser inte upp i vatten. Dessutom förstörs de inte i några biologiska vätskor. Med tiden ökar mängden damm i lungorna och bildar kluster. Dessa partiklar provocerar tillväxten av bindväv. Det visar sig vara ett slags noder som gör andningen svår.

Typer av lungsilicos:

  Akut silikos. Det förekommer i de första 3-4 månaderna av kontakt med kiselpartiklar. Symtomen är mycket ljusa. Detta stadium av silikos kan utvecklas till tuberkulos.

Kronisk sjukdom Kan vara asymptomatisk i flera år. Patienten känner bara en liten sjukdom.

 • Accelererad form. Det är ett kors mellan akut och kronisk silikos. Det utvecklas snabbare än den kroniska formen. Mot denna bakgrund uppstår autoimmuna sjukdomar ofta med tillsats av en bakteriell infektion.

 • Orsaker till lungsilicos

  Nu är denna sjukdom mycket sällsynt än tidigare. Detta beror på förbättring av arbetsförhållandena och uppkomsten av ny utrustning. Alltid orsaken till silikos är kiseldioxid. Följaktligen kan orsakerna till sjukdom anses vara arbete inom industrier relaterade till användning av sand, lera och kol.

  Listan över orsakerna till lungens silikos:

   Arbeta vid gruvan. Vid utveckling av gruvor förstörs sinkar hela kolsömmar som innehåller sand. Dessa sandkorn kommer in i lungorna och ackumuleras där. I gruvarbetare finns en blandad sjukdom som utlöses av kiseldioxid och kolstoft.

  Glas och keramik tillverkning. Glasfläktar lider ofta av silikos, som bearbetar och tillverkar disken. När allt kommer omkring innehåller glaset även kiseloxid.

  Arbeta i gjuteriet. Denna produktion innefattar användning av material innehållande kiseloxid.

 • Arbeta i keramik. Keramikarbetare lider också av silikos på grund av sand och lera.

 • Huvudsymptom på lungsilicos

  Sjukdomen kan uppstå både i akut och kronisk form. Symtom beror på sjukdomen och dess längd. I de tidiga stadierna är det ganska svårt att diagnostisera det, eftersom en liten host är ett symptom på många sjukdomar.

  Förteckning över symtom på lungsilicos:

   Andnöd. I de tidiga stadierna av patienten uppträder andnöd endast efter långvarig fysisk ansträngning. Med tiden manifesterar sig det oftare och är inte på något sätt förknippat med sport eller promenader.

  Bröstsmärta. I de tidiga stadierna av sjukdomen finns en liten stickning i nedre bröstet. I kronisk form kan smärtan bli starkare och manifestera sig inte bara under hosta.

  Hosta. I början finns korta hostor. Patienten tycker att han är förkyld. Med tiden blir hostepisoder långa med mycket tjockt sputum.

 • Takykardi, hjärtsvikt. Dessa symtom observeras i de sista skeden av sjukdomen. På grund av brist på syre.

 • Funktioner vid behandling av lungens silikos

  I de inledande skeden kan fysioterapi utföras. Läkemedel lindrar patientens tillstånd och förhindrar förekomst av smärta. De kan göra en hosta mindre djup och förbättra sputumurladdningen.

  Behandling av lungens silikos med medicinska preparat

  För behandling av silikos i lungorna använd en stor mängd droger. Som sirap och tabletter används bronkodilatatorer för att späda sputum och förbättra utmatningen. Ofta föreskrivna hormonella droger, som används i form av inandning. De utvidgar kanalerna i lungorna, vilket gör andningen lättare.

  Översikt över läkemedel för behandling av lungens silikos:

   Aminofyllin. Ett effektivt läkemedel som slappnar av i bronkier och lungor, förbättrar patensen i kärlen. Detta verktyg används i komplex terapi med andra droger. Euphyllinum gör sputum mer flytande och förbättrar utmatningen.

  Salbutamol. Det är en bronkodilator som gör slemmen mindre viskös och stimulerar urladdningen. Det genomförs i kapslar, men inhalation med salbutamol nebulor kan anses vara den mest effektiva. Genomförs med hjälp av en nebulisator. På så sätt blir lösningen snabbt en fin dimma som sätter sig på bronkierna och lungorna.

  Pulmicort. Detta är ett hormonellt läkemedel som har en antiinflammatorisk och vasodilaterande effekt. Detta läkemedel hjälper till att lindra hosthosta. Dessutom slappnar läkemedlet av musklerna. Används i form av inandning med hjälp av en nebulisator.

  Himopsin. Läkemedlet är tillverkat av enzymer som produceras i bukspottkörteln. Det administreras i form av inandning och hjälper till att separera de nekrotiska områdena och tunna sputumet. Som ett resultat blir hosten våt och expectorerad slem.

  ACC. Denna mucolytic, som säljs i pulverform. Det är nödvändigt att ta en påse på morgonen och kvällen. Läkemedlet spädar sputum och stimulerar urladdning.

  Ambrobene. Att använda det är bättre att köpa en lösning för inandning. Ett förfarande kräver 2 ml lösning. Det hälls i nebulisorkammaren och andas genom munstycket. Läkemedlet förtunning slem, förbättring av slemhinnan.

  Rifampicin. Den används vid misstänkt tuberkulos eftersom silikos ofta bidrar till utvecklingen av denna farliga sjukdom. Detta är ett semisyntetiskt antibiotikum som bidrar till förstörelsen av DNA hos celler i tuberkelbacillus, stafylokocker och streptokocker.

  Ventolin. Detta är ett läkemedel som säljs i nebulah. Det hjälper till att göra slem i lungorna mindre viskös och förbättrar expectoration. För förfaranden blanda 2 ml saltlösning och Ventolin och andas. Inandningstiden är 7-12 minuter. Helst är det nödvändigt att hela blandningen från nebulisorkammaren indunstas.

 • Flomax. Detta är ett läkemedel som förbättrar lungfunktionen. Det minskar spasmen, dilaterar kanaler och stimulerar sputumutmatning. Det används i form av inandning. Det måste användas med saltlösning. För inandning hälls en nebulisator av Berodual och saltlösning i nebulisorkammaren. Därefter måste du andas tills hela blandningen avdunstar.

 • Behandling av silikos av lungorna folkmekanismer

  Tillsammans med traditionella läkemedel kan du säkert använda traditionell medicin. Det är bäst att applicera dekokningar av örter som ökar expectorationen av slem och stärker immunförsvaret.

  Recept av traditionell medicin för behandling av lungsilicos:

   Sojabönor. Det är nödvändigt att sortera och tvätta 100 g bönor, avlägsna skalen. Fyll dem med vatten och låt stå i 24 timmar. Passera blandningen genom köttkvarn och pressa saften. Ta 100 ml av denna juice varje dag. För-vätska måste värmas upp.

  Korn med mjölk. Det är nödvändigt att tvätta och häll en handfull korn med mjölk. Sätt blandningen på elden och gryta i 2 minuter efter kokning. Ange en tredjedel av en sked av fläskgard och ta 50 ml tre gånger om dagen, det är bäst att dricka medicinen före en måltid. Behandlingsförloppet är 2-3 veckor.

  Morwort och cikoria. Måste blandas i en torr maträtt på en matsked örter. Häll en sked av detta råmaterial med 500 ml kokande vatten och lämna i en termos över natten. På morgonen, spänna och dela vätskan i 3 delar. Drick tre gånger om dagen.

  Kakao och aloe. Vrid på köttkvarn 3 löv av aloe. Det är nödvändigt att blanda tre matskedar av blandningen med 3 matskedar av kakaopulver. Häll i en annan sked oljolja. Ta 2 matskedar dagligen. Var noga med att dricka på en tom mage och drick mycket varmt vatten.

 • Comfrey och fälthästsail. Blanda örter i lika stora mängder. Häll 20 g av blandningen i en termos och häll 500 ml kokande vatten. Lämna på i 4 timmar, och sedan spänna. Ta 150 ml 4 gånger om dagen.

 • Behandling av lungens silikos genom fysioterapi

  Fysioterapiprocedurer kan förbättra patientens tillstånd, så de används regelbundet tillsammans med mediciner. Det finns ett komplex av manipuleringar som hjälper till att uppnå stabil remission och stoppa fibros av lungvävnaden.

  Sjukgymnastik med lungens silikos:

   Elektrofores. Huvudsyftet med förfarandet är att lindra muskelspänningar och spasmer, vilket ofta framkallar paroxysmal hosta. För att göra detta, använd novokain och kalcium. Plattor som sitter i bröstet och bakre delen.

  Charcot's douche. Detta är ett ovanligt förfarande under vilket högtrycksvattendroppar appliceras på människokroppen. Patienten stakar praktiskt taget från exponering för fluidflöde. Med silikos är Charcots dusch användbar i bak- och båren. Detta stimulerar sputumutmatning.

  Massage. Visar en manuell massage eller hydromassage. Samtidigt är det nödvändigt att massera övre delen av bröstet och baksidan. Den mest effektiva kan betraktas som knackar och knackar rörelser. Det hjälper till att ta bort slem från lungorna.

  Ultraljud. Det utförs med hjälp av munstycket. Utsatt till övre rygg och bröst. Ultraljudsvågor bryter upp sputumproppar, vilket förbättrar patientens tillstånd. Hostningsbesvär minskar.

 • Inhalation av syre. Genomförs med hjälp av specialutrustning som finns i spa och sjukhus. En patient genom ett speciellt munstycke inhalerar en blandning av syre och luft. Lungorna är mättade med syre, vilket underlättar andningen.

 • Komplikationer av lungens silikos

  Om du ignorerar problemet blir situationen sämre. Det vill säga om den skadliga faktorn inte avlägsnas i tid, så är utvecklingen av en akut form av silikos möjlig.

   Tuberkulos. Med silikos är lungorna mycket svaga och mottagliga för bakterier. Mycket ofta utvecklar patienter med en akut form av silikos tuberkulos. Detta händer 50% av tiden.

  Tillägg av en bakteriell infektion. Patienter med silikos lider ofta av pneumokockinfektioner. Därför rekommenderas sådana patienter vaccinationer mot tuberkulos och DTP.

  Bronkial astma Vid kronisk silikos uppstår en långvarig hosta. Lung- och bronkusvävnader är mottagliga för allergener, vilket framkallar astmaattacker.

  Lung- och hjärtsvikt. Det utvecklas mot bakgrund av brist på syre. Blodet är väldigt dåligt i syre, vilket försämrar hjärtets funktion.

 • Lungcancer. På grund av spridningen av bindväv bildas godartade tumörer. De kan utvecklas till cancer.

 • Förebyggande av lungsilicos

  Det bör noteras att när små klumpar med en diameter av 1 mm finns i lungorna, bör kontakt med kiselstoft helt uteslutas. Det är därför rekommenderat att byta arbete. Faktum är att silikos inte behandlas, men det finns möjlighet att stoppa sjukdomsprogressionen.

   Röntgen. En gång på 6 månader måste du göra en röntgen. Detta kommer även att upptäcka små dammuppsamlingar i lungorna.

  Förstärkt mat. Människor som arbetar under höga dammkoncentrationer måste följa en kost med högt kaloriinnehåll, som huvudsakligen består av frukt, grönsaker och proteiner. Rekommenderat intag av tabletterade vitaminer.

  Användning av personlig skyddsutrustning. Speciella andningsskydd, rymdsäckar och hjälmar används, vilket hindrar damm från att komma in i bronkier och lungor.

 • Undersökning av andningens funktionalitet. Denna procedur mäter lungvolymen. Om de är igensatta med kiselstoft faller siffrorna dramatiskt.

 • Hur man behandlar lungens silikos - se videon:

  Lungsilicos - en arbetssjukdom

  Silikos är den mest aggressiva av pneumokoniosen. Den angivna yrkessjukdomen är en av de vanligaste orsakerna till funktionshinder. I avsaknad av lämplig behandling kan patologin orsaka patientens död. Grunden för en persons återhämtning är att uteslutande eller minimering av effekten på huvudprovokationsfaktorns kropp är kvar.

  Orsaker - 5 yrken som orsakar lungsilicos

  Lungernas silikos är en sjukdom som uppträder mot bakgrund av långvarig inandning av damm innehållande fri kiseldioxid. Substansen utlöser en patologisk process, vilket resulterar i hosta och en signifikant försämring av lungs funktion med en ökning av de karakteristiska kliniska symptomen.

  Silikos hänvisar till yrkessjukdomar på grund av den tydliga sambandet mellan patologins utveckling och arbetsvillkor hos en viss person. Under normala förhållanden möter enheterna kiseldioxid. Den beskrivna kontakten är karakteristisk endast för arbetstagare som är anställda i industrier där motsvarande mineral används.

  .gif "data-latisk-typ =" bild "data-src =" https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/chto-takoe-silikoz.jpg "alt =" vad är silikos "bredd = "630" height = "397" srcset = " data-srcset = "https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/chto-takoe-silikoz.jpg 630w, https: // mykashel.ru / wp-innehåll / uppladdningar / 2018/06 / chto-takoe-silikoz-300x189.jpg 300w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/chto-takoe-silikoz-24x15. jpg 24w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/chto-takoe-silikoz-36x23.jpg 36w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/ chto-takoe-silikoz-48x30.jpg 48w "storlekar =" (maxbredd: 630px) 100vw, 630px "/>

  De vanligaste yrkena som framkallar hosta mot bakgrund av lungsilicos:

  Den största risken för silikos är bland arbetstagare som ignorerar reglerna för personligt skydd. Även med minimal kontakt med damm som innehåller motsvarande mineral uppstår en host och risken för att utveckla sjukdomen ökar med 3-4 gånger. Anledningen är att storleken på kiseldioxidpartiklarna är 5-10 mikron, vilket säkerställer en lång vistelse i luften och lätt penetrering i de djupa skikten i luftvägarna.

  Sjukutvecklingsprocess - etapper och former

  Silikos är en sjukdom som utvecklas gradvis. Patientens aggressivitet och patologins progressionsgrad beror direkt på mängden inandning av damm. Den främsta faran hos den beskrivna yrkessjukan ligger i irreversibiliteten hos förändringar som uppstår i lungparenkymen. Att ignorera de grundläggande reglerna för skydd av luftvägarna och bristen på behandling leder snabbt till funktionshinder eller till och med död hos patienten.

  Negativ utveckling på grund av beskaffenheten av lungvävnadens nederlag i bakgrunden inandning av damm med kiseldioxid. Sjukdomens progression, tillsammans med hosta och andra symtom, kan representeras av följande mönster av gradvisa förändringar i luftvägarna:

  • Deponering (deponering) av mikropartiklar av sand i alveolens hålrum;
  • Migration av immunkompetenta celler (makrofager) till lungorna. På grund av aktiviteten hos dessa strukturer försöker kroppen ta bort främmande partiklar från andningsorganen;
  • Makrofagbrott efter absorption av en för stor mängd kiseldioxid. Immunkeller brukar "smälta" främmande partiklar. När det gäller sand är det emellertid omöjligt, vilket leder till en konstant infångning av nya dammsubstanser utan korrekt bearbetning. Resultatet är en cellbrytning från övermättnad;
  • Efter ett makrofagbrott kommer biologiskt aktiva substanser (enzymer) in i lunghålan. Enzymer är normalt utformade för att förstöra främmande partiklar. I det här fallet skadar enzymerna den inre beklädnaden av alveolerna, vilket medför en minskning av deras funktionella aktivitet på grund av bildandet av ärr i det drabbade området.
  • På platser av ärr börjar karaktäristiska knutor att bildas, vars botten förblir bindväv och sandmikropartiklar. Omstruktureringen av lungparenkymen åtföljs av en minskning av den funktionella aktiviteten i andningsorganen, vilket uppenbaras av en ökning av kliniska symptom.

  .gif "data-latisk-typ =" bild "data-src =" https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/stadii-razvitiya-bolezni.jpg "alt =" stadier av sjukdomsutveckling "bredd = "630" height = " src-data = src "= src.ru / wp-innehåll / uppladdningar / 2018/06 / stadii-razvitiya-bolezni-300x189.jpg 300w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/stadii-razvitiya-bolezni-24x15. jpg 24w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/stadii-razvitiya-bolezni-36x23.jpg 36w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/ stadii-razvitiya-bolezni-48x30.jpg 48w "storlekar =" (maxbredd: 630px) 100vw, 630px "/>

  Beroende på beskaffenheten av avsättningen av kiseldioxidpartiklar kan sjukdomen uppträda på olika sätt. Traditionellt är en nodulär, diffus sklerotisk, tumörliknande och blandad patologiutveckling utsedd.

  Nodulär form av silikos utgör 60-70% av alla registrerade fall av sjukdomen. Inuti lungorna bildas små konglomerat av avrundade sandpartiklar. I den diffusa sklerotiska formen (3-5% av fallen) fördelas kiseldioxid jämnt genom parenkymen, vilket orsakar interstitiell fibros. Tumörliknande utveckling av silikos åtföljs av bildandet av stora omgivningar som måste differentieras från metastaser och cancer.

  Faktum! Svårighetsgraden av patologin beror på volymen av skador på lungorna. Ju mer parenchyma förändras, desto sämre känns patienten på grund av försämringen av alveolernas funktion.

  Silikos ICD-kod 10

  Silikos är en sjukdom som är upptagen i den internationella klassificeringen av sjukdomar. Enligt ICD 10 tilldelas patologi koden J62 - Pneumokonios, orsakad av damm innehållande kisel.

  Symtom eller tecken på lungans silikos

  Den kliniska bilden av den beskrivna pneumokoniosen beror på utvecklingsstadiet. Patologins initiala steg är asymptomatiska på grund av lungernas goda kompensationsförmåga. Ibland kan patienterna störas av en liten hosta, som arbetstagare sällan uppmärksammar.

  Progressionen av sjukdomen åtföljs av utseendet på tre huvud tecken på silikos:

  1. Hosta. Symtomen kännetecknas av oförmåga. Hosta är svårt att behandla med traditionella medel på grund av närvaron av dammsubstanspartiklar i andningsorganen. Utvecklingen av komplikationer i form av lunginflammation eller abscesser kan åtföljas av omvandling av torr host till en våt med utsläpp av stora mängder sputum;
  2. Bröstsmärta. Svårighetsgraden av symtomen beror på graden av skada på lungvävnaden. Obehagens intensitet ökar under hosta. Smärtan bekymrar initialt patienten sporadiskt, men blir över tiden permanent;
  3. Andnöd. På grund av en minskning av alveoliens funktionella aktivitet har patienten svårt att andas under träning. I de tidiga stadierna av patologins utveckling uppstår problemet endast mot bakgrund av alltför stort arbete. I den tredje etappen av sjukdomen lider patienten av konstant hosta och oförmåga att andas normalt i vila.

  .gif "data-latisk-typ =" bild "data-src =" https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/Simptomy-milikoza.jpg "alt =" Symptom på silikos "width =" 630 "height =" 397 "srcset =" "data-srcset =" https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/Simptomy-milikoza.jpg 630w, https://mykashel.ru/wp- innehåll / uppladdningar / 2018/06 / Simptomy-milikoza-300x189.jpg 300w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/Simptomy-milikoza-24x15.jpg 24w, https: // mykashel. ru / wp-innehåll / uppladdningar / 2018/06 / Simptomy-milikoza-36x23.jpg 36w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/Simptomy-milikoza-48x30.jpg 48w "sizes = "(maxbredd: 630px) 100vw, 630px" />

  Symptom på silikos liknar den kliniska bilden av ett stort antal andningssjukdomar. Att göra en lämplig diagnos kräver erfarenhet i gruvan eller andra yrken relaterade till kiseldioxid och resultaten av röntgenbilder. Närvaron av karakteristiska förändringar i lungvävnad (noduler) tillåter oss att ange silikos i en viss patient.

  behandling

  För att maximera patientens livskvalitet börjar behandling omedelbart efter diagnos av motsvarande patologi. Tidig leverans av alla tester och röntgenundersökningar bidrar till rätt val av ett terapeutiskt program.

  droger

  Modern medicin har inte ett effektivt läkemedel som skulle bidra till att eliminera lungfibros. På grund av detta utförs läkemedelsreceptet symptomatiskt för att förbättra patientens välbefinnande, minimera hosta och förhindra utveckling av komplikationer.

  Använda droger:

  • antitussiva medel för central verkan (kodin, butamirat, glaucin);
  • expektorativa och mukolytiska läkemedel (ambroxolhydroklorid, bromhexin);
  • förberedelser för förbättring av mikrocirkulationen (Actovegin, Tivortin).

  .gif "data-latisk-typ =" bild "data-src =" https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/ambroksola-gidrohlorid-i-butamirat.jpg "alt =" ambroxolhydroklorid och butamirat "width =" 630 "height =" 397 "srcset =" "data-srcset =" https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/ambroksola-gidrohlorid-i-butamirat.jpg 630w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/ambroksola-gidrohlorid-i-butamirat-300x189.jpg 300w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/ambroksola -glyrohlorid-i-butamirat-24x15.jpg 24w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/ambroksola-gidrohlorid-i-butamirat-36x23.jpg 36w, https://mykashel.ru /wp-content/uploads/2018/06/ambroksola-gidrohlorid-i-butamirat-48x30.jpg 48w "size =" (maxbredd: 630px) 100vw, 630px "/>

  Komplikationer av silikos - den viktigaste aspekten som påverkar valet av läkemedelsbehandlingstaktik. Infektionens tillträde förutsätter att antibiotika utses, progressionen av lokal inflammation - NSAID, en kraftig försämring av patientens tillstånd - inandning och systemiska glukokortikosteroider. I framkant är eliminering av sekundär, snarare än den underliggande sjukdomen.

  Kronisk bronkit är fortfarande en av de vanligaste komplikationerna av silikos som uppträder hos patienter. Rökning 4 gånger förvärrar risken för dödliga händelser i den relevanta patientgruppen. Därför är en av de viktigaste aspekterna av förebyggande av döden avslaget på den dåliga vanan.

  Sjukgymnastikmetoder

  Sjukgymnastik är en hjälpmetod för att stabilisera patientens andningsfunktion. På grund av lämpliga förfaranden är det möjligt att delvis avlägsna kiseldioxid från luftvägarna med stabilisering av patientens välbefinnande.

  Använda procedurer:

  • UHF-bröstet;
  • inhalationer med alkaliska och alkaliska saltlösningar;
  • ultraviolett bestrålning av bröstet.

  Särskild uppmärksamhet ägnas åt spa behandling av patienter med silikos. Vila på stranden förbättrar lungfunktionen, minimerar hosta, "värmer" andningsorganen. I sanatorier kan du ytterligare undersöka andra organ och system i kroppen för att identifiera comorbiditeter.

  .gif "data-latisk-typ =" bild "data-src =" https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/UVCH-grudnoj-kletki.jpg "alt =" UHF bröst "bredd = "630" height = "397" srcset = " data-srcset = "https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/UVCH-grudnoj-kletki.jpg 630w, https: // mykashel.ru / wp-innehåll / uppladdningar / 2018/06 / UVCH-grudnoj-kletki-300x189.jpg 300w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/UVCH-grudnoj-kletki-24x15. jpg 24w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/UVCH-grudnoj-kletki-36x23.jpg 36w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/ UVCH-grudnoj-kletki-48x30.jpg 48w "storlekar =" (maxbredd: 630px) 100vw, 630px "/>

  Folkmetoder

  Det är viktigt! Folkmedel för silikos hjälper inte mycket. Godkännande av okonventionella droger är uteslutande en hjälpmetod för att förbättra andningsorganens funktion. Du kan inte ersätta användning av läkemedel avkok och infusioner på grund av risken för komplikationer av sjukdomen.

  Populära recept:

  • Ett avkok av torkade blackheads och vita granatäppleblommor. Växtmaterial (50 g vardera) hälles med kokande vatten (400 ml) och hålles på låg värme i 10 minuter. Användes ett avkok på 100 ml på tom mage 1 gång per dag. Den terapeutiska kursen är 20 dagar;
  • Buljong från knotweed, plantain och coltsfoot. Råmaterial används i mängder av 100, 75 och 100 g. Vattenvolym - 1 l. Principen för beredning och användning liknar föregående recept.

  Innan du behöver något att kontakta en läkare. I vissa fall kan alternativ medicin orsaka att patienten förvärras.

  förebyggande

  Den främsta orsaken till silikos och hosta som utvecklas på dess bakgrund är inandning av damm rik på kiseldioxid. Den enda effektiva metoden för 100% förebyggande av sjukdom är eliminering av motsvarande kontakt.

  För att minimera risken för hosta och silikos i riskgruppen (gruvarbetare, stonecutters, borrmaskiner och andra), är det nödvändigt att använda personlig andningsskydd.

  Vid framställning av ytterligare åtgärder bör vidtas för att minska dammkoncentrationen i luften vi andas. För att göra detta sprutas vatten i rummen och ett ventilationssystem är utrustat.

  En av de viktigaste individuella rekommendationerna för varje anställd i kontakt med kiseldioxid slutar. Inandning av tobaksrök ökar risken för biverkningar signifikant.

  Parallellt rekommenderas det:

  • Besök pulmonologen två gånger om året;
  • årligen genomföra profylaktisk fluorografi;
  • ät bra och använd antioxidanter (efter att ha råd med en läkare);
  • använd kuponger till sanatoriet.

  Att förebygga framsteg av silikos och hosta är mycket lättare än att bekämpa negativa effekter.

  slutsats

  Silikos är en allvarlig sjukdom vars effektiva behandling ännu inte har utvecklats. Hosta, andfåddhet och bröstsmärta följer traditionellt den beskrivna dysfunktionen i lungorna. Tidig behandling, såväl som uteslutande av sandens effekt på patientens andningsorgan, är de enda metoder som stabiliserar patientens välbefinnande. För att förbättra livskvaliteten och minimera risken för komplikationer kan det krävas en övergång till ett annat jobb.

  Hur man behandlar silikos av lungorna folkmekanismer

  Lungsilicos är en yrkessjukdom hos gruvarbetare och personer i några andra arbetsspecialiteter. Sjukdomen utvecklas på grund av långvarig inandning av damm, som innehåller kiseldioxid. Dammpartiklar fångas av immunceller, medan det finns en frisättning av matsmältningsenzymer och förstöring av lungvävnaden, ersätter den med fibrös. Typiska symtom på silikos: andfåddhet, torrhosta, astmaattacker. Med sjukdomsutvecklingen finns det ett brott mot näring av vävnader med syre, vilket påverkar funktionen hos alla organsystem.

  Behandling av silikos kräver först och främst att vägra att arbeta under skadliga förhållanden. Personen bör undvika kontakt med damm. Behandling av silikos är symptomatisk, eftersom lungfibros är irreversibel. Det finns folkdroger som underlättar patientens tillstånd och minskar silikos manifestationer. Dessutom kräver behandling av sjukdomen en diet, motion och andning övningar.

  Vad är silikos?

  Lungsilicos är ett speciellt fall av pneumokonios. Detta är en grupp av lungsjukdomar som orsakas av inandning av industriellt damm och utveckling av en fibrös process i lungorna. Utvecklingen av silikos är en följd av långsiktig inhalation av kiseldioxidpartiklar på lång sikt. När detta inträffar, den patologiska förändringen i lungorna med tillväxten av bindväv och bildandet av specifika sälar.

  De partiklar av dioxid som kommer in i lungorna, och där, som alla främmande partiklar, invaderar de fagocytiska vävnadsimmunceller (makrofager). Makrofager i processen producerar vacuoler med matsmältningsenzymer som skadar cellerna i lungvävnaden. Skadade områden ersätts av bindväv, lungfibros utvecklas.

  Vid det inledande skedet av sjukdomsutvecklingen har bindvävsmusklerna formen av små förseglingar diffust fördelade genom lungvävnaden. Detta är fasen av en enkel nodulär silikos. Med tiden samlas knölarna samman, bildar en stor tätning - nodulär form av fibros.

  Bindvävnadsställena kan inte utföra lungens huvudfunktion - för att genomföra gasutbyte. När detta inträffar är det ett brott mot syrgasflödet i blodet och hela andningsförloppet. Med en signifikant grad av fibros, förlorar lungorna sin elasticitet, ytan anpassad för gasutbyte minskas avsevärt, andningen blir svår.

  Orsaker till sjukdom

  Lungernas silikos utvecklas hos gruvarbetare och andra specialister som är skyldiga att inhale damm med kiseldioxid under lång tid. Potter, granithanterare, arbetare från olika gruvor, gjuteri, slipmaskiner, rivningsarbetare och andra påverkas också.

  Kortsiktig inandning av kiseldioxidpartiklar leder inte till att lungorna uppträder i lungorna, symptom på sjukdomen uppträder hos personer som ofta har haft kontakt med damm i 10-30 år. I detta fall utvecklar en person en kronisk form av sjukdomen.

  Akut silikos uppträder hos personer som andas in en stor mängd silikonstoft. En akut form av sjukdomen kan utvecklas om några månader eller till och med veckor.

  Symptom på patologi

  Det finns tre stadier av sjukdomen. Symtom kan variera beroende på silikos stadium.

  Första etappen

  Symptom på den första etappen av silikos:

  • andfåddhet med stor fysisk ansträngning
  • frekvent torrhosta;
  • intermittent smärta i bröstet.

  Vid undersökning av en sådan patient avslöjar doktorn en kränkning av bröstets struktur, dess underkant blir konvex. Röntgenundersökning avslöjar en överträdelse av det normala lungmönstret. På röntgenbilderna synliga skuggor från knutarna, deras diameter inte överstiger 1 mm.

  Andra etappen

  I det andra stadiet av lungsilicos ökar symtomen på sjukdomen:

  • andfåddhet manifesteras även med liten ansträngning;
  • hosta värre
  • smärta sensioner blir permanenta;
  • andningsfrekvensen ökar även i vila;
  • hilar lymfkörtlar ökar.

  När man lyssnar på lungorna hörs torra raler. Röntgenundersökning avslöjar en signifikant deformation av lungmönstret, antalet nodulära skuggor ökar.

  Tredje etappen

  Symptom på den tredje etappen av silikos:

  • dyspné blir konstant och är närvarande även i vila;
  • hosta blir smärtsam, lång, sputum uppträder, i vissa fall sputum
  • innehåller streck av blod;
  • patienten plågas av angrepp av kvävning.

  När man lyssnar på lungorna hörs flera torra raler, och delar av våta raler hörs också. Röntgenundersökning av lungorna avslöjar fusionen av enskilda noduler. Röntgenbilden visar cellens struktur av lungvävnaden, områdena för mörkare växlar med områden av upplysning.

  Patienten har också symtom på störningar i arbetet med andra organsystem:

  • takykardi utvecklas (ökad hjärtfrekvens);
  • hjärtsvikt uppstår på grund av undernäring av hjärtmuskeln med syre;
  • brott mot kontraktil funktion i mag och tarmar
  • frekvent huvudvärk och yrsel
  • reducerad immunitet.

  Mot bakgrund av nedsatt immunitet är patientens kropp utsatt för utvecklingen av olika smittsamma processer. I synnerhet är en vanlig komplikation av lungsilicos tuberkulos, kronisk bronkit och bronkial astma. Dessutom kan silikos leda till luftackumulering i pleuralhålan och pneumotoraxen (kollaps av lungan). Strukturen hos bronkierna förändras också, deras expansion sker (bronkiektas).

  Patologi diagnos

  Diagnosen görs på basis av sjukdoms kliniska manifestationer och resultaten av ett antal studier:

  • röntgen i bröstet;
  • computertomografi.

  I vissa fall liknar de manifestationer av lungens silikos som tuberkulos. Dessutom kan tuberkulos vara en samtidig sjukdom i detta tillstånd. För differentiell diagnos användning:

  • Mantoux test (rekommenderas inte);
  • bakteriologisk analys av sputum;
  • biopsi av den drabbade lungvävnaden.

  Det är också nödvändigt att utvärdera effekten av silikos på andra organsystem, i synnerhet på hjärtat. Ett elektrokardiogram utförs för att diagnostisera hjärtsvikt.

  Behandling av lungsilicos

  Behandling av silikos behöver i första hand en livsstilsbyte och undvikande av kontakt med skadligt damm. En person rekommenderas att byta jobb eller gå av pension av hälsoskäl. Behandling av sjukdomen innefattar också regelbunden motionsterapi och andningsövningar. Behandling av silikos innefattar dieting. Näringen hos en sådan patient bör vara komplett, rik på vitaminer och protein.

  Nutrition patienter med silikos bör innehålla ett högt proteininnehåll. Protein återfinns i köttprodukter och biprodukter, mejeriprodukter, ägg, baljväxter, bröstspiraler.

  Dessutom bör mat innehålla många vitaminer. För att mätta kroppen med vitaminer och användbara organiska ämnen är det nödvändigt att äta en tillräcklig mängd färska grönsaker och frukter.

  I allmänhet är behandling av lungans silikosymtomatisk. Tyvärr är lungfibros irreversibel. Målet med behandlingen är att behålla patientens hälsa på en viss nivå, för att förhindra försämringen av hans tillstånd, lindra symtom och förbättra kvaliteten på en persons liv. Utför även behandling av samtidiga sjukdomar (hjärtsvikt, tuberkulos). Det är viktigt att upprätthålla mänsklig immunitet för att förhindra vidhäftning av smittsamma processer.

  Populär behandling av silikos:

  1. Sojabönor. Sojabönor är en värdefull källa till protein och mineraler. För behandling av råbönor häll kallt vatten och insistera dag. Nästa dag botnas bönorna i köttkvarn, pressas juice, tillsätt socker (per 100 g bönor 5 g socker) och förvaras i kylskåpet. Ta denna saft för ½ kopp på morgonen före frukost. Behandlingen varar i 2 veckor.
  2. Lupinväpplingssläktet. I 300 ml kokande vatten ångad 1 msk. l. denna växt, insistera på en termos i 2 timmar, sedan filtreras. Ta 20 ml tre gånger om dagen innan måltiden tvättas med en stor mängd vatten. Infusion av denna växt undertrycker hosta och lindrar patienten.
  3. Växtbaserade samling №1. Hacka och blanda noggrant 4 delar av moder-och-mormors löv och knotweed-örter och 3 delar av plantainbladet. I 600 ml kokande vatten ångad 3 msk. l. detta läkemedel, insistera på en termos natt, filtrera på morgonen. Använd 150 ml av denna infusion 4 gånger om dagen i 1 timme före måltid.
  4. Gräsuppsamlingsnummer 2. Bladen av morwort och cikoria rot blandas i lika stor volym. I 750 ml kokande vatten ångad 3 msk. l. en sådan blandning, insisterar i en termos i 2 timmar, sedan filtreras. Ta 250 ml infusion tre gånger om dagen. Du kan lägga till honung efter smak.
  5. Gräsuppsamlingsnummer 3. Crush, horsetail och comfrey rötter krossas och blandas i lika stor volym. 600 ml kokande vattenånga 3 msk. l. insamling, insistera på en termos i två timmar och filtrera sedan. Använd 150 ml infusion 4 gånger om dagen.
  6. Folkmedicin. De lägre löven av aloe, som är minst 2 år gammal, hölls i flera dagar i kylskåpet, inslagna i folie. Skala sedan av dem och krossa dem. Badgerfett smälter över låg värme, men får inte koka. Till 60 g badger lägger till 40 g krossad aloe, 10 ml brandy och 20 g kakaopulver. Allt grundligt blandat, kylt och förvarat i en glasbehållare i kylskåp. Ta på 1 tsk. detta läkemedel tre gånger om dagen före måltider, tvättas med en liten mängd vatten.

  Prognos och förebyggande

  Sjukdomens prognos beror på sjukdomens stadium och form. Om silikos detekteras i ett tidigt skede, och personen har slutat inandas skadligt damm, är prognosen gynnsam. Ytterligare lungfibros kommer att upphöra, och kvaliteten på en persons liv kommer inte att försämras.

  Kronisk silikos i avancerade steg och akut silikos är dåligt behandlade och leder ofta till olika komplikationer.

  Förebyggande av silikos är viktigt för personer i riskzonen: gruvarbetare, keramikarbetare, metallgruv- och bearbetningsspecialister, granitklippare, arbetare i sandgropar och andra specialister som behöver inandas skadligt damm.

  För att förebygga silikos är det viktigt att använda andningsskydd: en timme, andningsskydd. I alla fall rekommenderas det inte att arbeta i företag med skadliga arbetsförhållanden i mer än 10 år.

  Att identifiera silikos i de tidiga stadierna kommer att bidra till regelbunden medicinsk undersökning av en pulmonolog och en röntgen av lungorna.

  Det finns också förebyggande av försämringen av patienten med silikos. För detta är det viktigt:

  • sluta röka och andra dåliga vanor
  • ät bra, konsumera tillräckligt med vitaminer
  • leda en aktiv livsstil, spela sport, gå i frisk luft;
  • genomföra förebyggande behandling i sanatorier som ligger vid kusten eller i barrskogen
  • stärka immuniteten, härda.

  Skriv i kommentarerna om din erfarenhet av behandling av sjukdomar, hjälp andra läsare på webbplatsen!
  Dela saker på sociala nätverk och hjälp vänner och familj!